Go4Vitality logo

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘Ga voor Vitaal’

Artikel 1. Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Leefstijlcoach: ‘Ga voor Vitaal’, handelend onder de naam Go4Vitality gevestigd in Duisburg en praktijkhoudende aldaar aan de Kerkplaats 7, bus 0.2, hierbij vertegenwoordigd door Annehieke Scheffer;
Cliënt: degene aan wie door de Leefstijlcoach advies verleend wordt;
Arts: de huisarts of specialist door wie de Cliënt naar de Leefstijlcoach is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de Leefstijlcoach is gevestigd;

Artikel 2. Algemeen
De Leefstijlcoach geeft advies aan de Cliënt op het als zodanig opgegeven Praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de Cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 3. Basis
De Leefstijlcoach kan de Cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door een Arts behandelen. In het laatste geval houdt de Leefstijlcoach de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de Cliënt worden zonder toestemming van de Cliënt niet aan derden verstrekt.

Artikel 4. Verhindering
Indien de Cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn dient hij de Leefstijlcoach hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de Cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de Leefstijlcoach geeft, dan wel geen bericht van verhindering geeft, is de Cliënt gehouden om de vergoeding voor de desbetreffende afspraak te betalen.

Artikel 5. Vergoeding en betaling
Voor de behandeling aanvangt deelt de Leefstijlcoach de Cliënt mondeling of schriftelijk mede welke vergoeding de Client verschuldigd is. De Client is gehouden, zonder compensatie of schuldvergelijking, de overeengekomen vergoeding te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum en wel zodanig dat uiterlijk op de datum van het tweede consult het volledige verschuldigde bedrag op de rekening van de Leefstijlcoach is bijgeschreven. Leefstijlcoach is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat zij volledige betaling heeft ontvangen. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De Leefstijlcoach zal geen prijsverhogingen doorvoeren gedurende de looptijd van de overeenkomst. De Leefstijlcoach is gerechtigd haar tarieven te wijzigen bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst.

Artikel 6. Intellectuele eigendom
De Leefstijlcoach behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de Leefstijlcoach noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de Leefstijlcoach verstrekt zijn.

Artikel 7. Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt na de intake aangegaan voor een afgesproken periode. Gedurende deze periode zal begeleiding door de Leefstijlcoach plaatsvinden aan de hand van 10 consulten van 60 minuten. Na het verstrijken van deze periode kunnen partijen tot een nadere overeenkomst komen. Indien Cliënt voortijdig afziet van begeleiding door de Leefstijlcoach en/of deze overeenkomst wenst te beëindigen is restitutie van wat al betaald is niet mogelijk.

Artikel 8. Overmacht
De Leefstijlcoach heeft het recht de overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Het advies van de Leefstijlcoach is naar zijn aard niet resultaatgericht. Leefstijlcoach streeft ernaar het door cliënt gewenste en vooraf afgesproken resultaat te bereiken, maar kan dit, gelet op de rol die Cliënt hierin zelf speelt, niet garanderen. De Leefstijlcoach sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verbandhoudende met het al dan niet opvolgen door de Cliënt van door de Leefstijlcoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de Leefstijlcoach. De Leefstijlcoach is onder andere niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van door de Client gegeven onjuiste of onvolledige informatie, en/of adviezen van de Leefstijlcoach die direct of indirect te maken hebben met onbekende en/of verzwegen gezondheidsaspecten.

Artikel 10. Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de Leefstijlcoach is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Belgisch recht is van toepassing.

U kunt deze algemene voorwaarden hier downloaden in pdf-formaat.